Home » Privacy en Voorwaarden

VOORWAARDEN

Huurvoorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane huurovereenkomsten.

Offertes en bestellingen
Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons steeds worden ingetrokken.

Borg
Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Prijzen
Alle prijzen zijn per dag en éénmalig gebruik, onder voorbehoud en excl. 21% btw, transport en schoonmaakkosten. Voor langere termijn gelden speciale condities.
De verhuurder heeft recht om een borgsom te vragen.

Betalingen
Alle bedragen dienen contant of met pin bij aflevering te geschieden, mits door beide partijen anders is overeengekomen. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dan dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden. Bij betaling op rekening zal bij opdrachten onder de euro 25,– een bedrag van euro 2,50 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht door welke oorzaak binnen deze termijn geen betaling plaatsvinden, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure te starten, in de door verhuurder gewenste gerechtelijke vorm. Alle aan dergelijke procedure verbonden kosten komen ten laste van de huurder.

Annulering
Bij annulering door huurder van de overeengekomen huurovereenkomst zal  verhuurder volgende annuleringskosten in rekening brengen:
Binnen 7-4 dagen voor huurperiode 10% van de totale huurprijs, binnen 3 dagen voor huurperiode 50% van de totale huurprijs en op de leverdag zelf van de overeengekomen huurperiode 100% van de totale huurprijs.

Schoonmaakkosten
De huurgoederen worden schoon en gebruiksklaar afgeleverd. Voor gebruik is eventueel opwrijven of poleren voldoende. Op retour datum behoren alle goederen schoon en ingepakt klaar te staan voor transport of ingeleverd te worden.  Indien de goederen vuil of alleen afgespoeld retour komen, dan wordt dit door de verhuurder in rekening gebracht. De schoonmaakkosten voor serviesgoed, glaswerk en bestek bedraagt euro 0,10 (excl. btw) per item. Schoonmaakkosten voor de grotere/andere items zijn op aanvraag.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht gebaseerd op reistijd. De huurgoederen worden afgeleverd op de begane grond, bij entree/voordeur van de door huurder opgegeven bestemming. De huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbaar laad- en losplaats voor de goederen. De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retour datum vanaf 8:00 (of na ander afgesproken tijdstip) klaar te staan om opgehaald te worden. Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen,molest, diefstal, brand- en stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huur materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bij komende kosten zoals verzendkosten van artikelen of ophaalkosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen. De verhuurder heeft het recht om tot 2 dagen na het retour brengen van de verhuur artikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade. De huurder blijft ten aller tijden aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan de gebruiker of diens personeel/relaties etc. ten gevolge van het gebruik van het gehuurde. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de verhuurde door hem dan wel door derden. Huurder is verplicht al het gehuurde goed dat op stroom functioneert aan de sluiten op een geaard stopcontact.

Schade

Gerco Verhuur en Partyservice is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan derde, (roerende en/of onroerende ) goederen, dieren zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout aan de gehuurde artikelen. Ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen of dieren met alle gevolgen van dien. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk bij schade aan de tenten en/of overige artikelen ook als de partytent door verhuurder is opgebouwd. Als de huurder tijdens het opbouwen van een partytent of in gebruik nemen van een verhuur artikel een schade constateert dient dit per direct aan Gerco Verhuur en Partyservice telefonisch te worden doorgegeven. Zo niet dan wordt de schade op de huurder verhaald.

Huur Party-Tent

Tegenwoordig zijn er bij vele winkelketens zogeheten “PartyPoppers” te koop zoals bijvoorbeeld bij de Action (voorbeeld: Action Confetti Kanon). Deze confetti kanonnen beschadigen onze tenten zo dusdanig dat de tent zijlen vervangen dienen te worden. Dus gebruik deze confetti kanonnen Alstublieft niet, indien er wel gebruik van gemaakt wordt kunnen wij extra kosten in rekening brengen voor het reinigen/repareren van de eventuele schade.  Indien het zo erg beschadigd is dat de zijlen niet meer te gebruiken zijn kunnen wij zelfs de vervangwaarden rekenen.

Legitimatie
De huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs

PRIVACYWET AVG

PRIVACYBELEID Bij Ons! Verhuur
privacy-statement
Bij Ons! Verhuur is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Bij Ons! Verhuur persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en klanten van onze website (www.bijons-verhuur.nl).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

– Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen.
Gebruik van persoonsgegevens

Als je onze website gebruikt, kun je de volgende persoonsgegevens achterlaten:

– Je voor- en achternaam;
– Je adres;
– Je e-mailadres;
– Je telefoonnummer;
Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verlenen van toegang tot de website www.bijons-verhuur.nl;
– Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief;
– Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website;
– Bij Ons! Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Bij Ons! Verhuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.bijons-verhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens, te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via www.bijons-verhuur.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via ons contactformulier of via www.bijons-verhuur.nl. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Bij Ons! Verhuur
Orionstraat 71
2402 BR Alphen aan den Rijn


Mobiel: 06-31957634
Mail: info@bijons-verhuur.nl

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17.00 uur